Family Safety during COVID19 (courtesy of Wyndham CEC)

Date
24 September 2020
Category
Life in Australia Social Participation and Online Community Health Wellbeing PVAW

Stay safe at home

WHAT CAN I DO TO PROTECT MYSELF AND OTHERS?

If you are concerned about a friend or family member, call to check on them regularly. Unsafe to use a mobile? Try alternative communication and social media platforms, such as WhatsApp or Signal.

  • Listen without judgement
  • Help identify abusive behaviour
  • Make a safety plan

Download the full info originally published by @wyndhamcec.org.au

If you are in immediate danger, call 000

Arabic - - العربية

 

ما بإمكاني فعله لحماية نفسي والآخرين؟

فإذا كنت قلقةً بالنسبة لصديق أو فرد من العائلة اتصلي بهم دوريًا
لتطمئني عليهم .
هل من الخطر استخدام الهاتف المحمول؟ حاولي استخدام وسيلة تواصل
أخرى أو تطبيقات التواصل الاجتماعي كالواتسأب ) WhatsApp ( أو
سيغنال ) Signal )
استمعي من دون إدانة
وساعدي على التعرف على التصرفات
المسيئة وحضّري خطة أمان.
إن كنتِ في خطر محدق اتصلي بالطوارئ على الرقم

 

Mandarin - - 简体中文

新冠肺炎大流行期間的家庭安全

假如你擔心一位朋友或家人,經常給他們打電話問安。
用行動電話不安全?試著用其他通訊方法和社交媒體平臺,比如WhatsApp或Signal。

傾聽且不加評判
協助識別虐待行爲 制定安全計劃

假如你現在就有危險,撥000。

 

 

Somali

MAXAAN SAMAYN KARAA SI AAN U XAFIDO NAFTAYDA IYO KUWA KALE?

Haddii aad qabto welwel ku saabsan saaxiibkaa ama xubin qoyska ka mid ah, joogto u wac si aad uga war hayso.
Aamin ma tahay in la isticmaalo mobile? Isku day wada xiriir kale iyo habka warbaahinta bulshada, sida WhatsApp ama Signal?

Dhegayso adiga oo aan wax go'aansan
Caawin inaad aqoonsato dabeecada
dhibaataynta Samay qorshe amaan

Haddii aad ku jirto khatar degdeg ah, wac 000

 

Tigrinya - - ትግርኛ

ዓርሰይን ካልኦትን ንምሕላው እንታይ ክገብር ይኽእል?

ምስ መሓዛኹም ወይ ይ ቤተ ሰብ ኣባል ርክብ እንተሊኩም፣ በብግዚኡ እንዳደወልኩም ደሕንነቶም ምጽራይ ትኽእሉ።
ሞባይል ንምጥቃም ደሕንነቱ ዘይተሓለወ እዩ? መማረጺ ርክብን ማሕበረሰባዊ ሚድያ መድረኻትን ተጠቐሙ፣ ንኣብነት WhatsApp ወይ Signal.
ብዘይምፍራድ ስምዑ
ጎዳእቲ ባህርያታት ፍለዩ
ናይ ደሕንነት ትልሚ ኣውጽኡ

ኣብ ቀጥታዊ ሓደጋ እንተኾይንኩም፣ ናብ 000 ደውሉ

Vietnamese - - tiếng Việt

TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ NGƯỜI KHÁC?

Nếu quý vị lo lắng về bạn bè hay người thân, hãy thường xuyên gọi điện cho họ để hỏi thăm. Không an toàn để sử dụng điện thoại di động? Hãy thử dùng diễn đàn giao tiếp và truyền thông xã hội khác, như WhatsApp hoặc Signal.

Lắng nghe mà không phán xét
Giúp xác định hành vi lạm dụng Lập
kế hoạch an toàn

Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm, hãy gọi 000

Content above was origianlly published by the Wyndham Community & Education Centre in September 2020.


Other Useful links: 

PVAW Leadership Courses

AMES Blogs: content regarding employment, studies, community works and more.

COVID19 Weekday Updates 

AMES Australia Online Service Standards

Migration News and updates

 

Tags
Partnerships Volunteers WithMe WithAMES PVaW and Safety